กี่โมงแล้วเอ่ย?
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ(Log in)

ลืม(forget) password

Top posters
ตาเฒ่าบิน001 (294)
 
ตาเฒ่าบิน022 (259)
 
Boonloetpk (101)
 
ตาเฒ่าบิน004 (72)
 
atv123 (57)
 
Admin (52)
 
tum193 (25)
 
khun T14MZ (20)
 
RRRR (16)
 
JINZAZA (16)
 

คุณได้เข้าชมลำดับที่


ข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์

Go down

ข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์

ตั้งหัวข้อ  surasak on Wed Feb 25, 2009 8:15 am

ข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์

1.เชิญติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันของกาญจนบุรีได้ที่

http://www.kanchanaburigames.com/


2. นักกีฬา/ผู้จัดการทีม /ผู้ฝึกสอนที่ไม่ได้AD Card จาก กกท.จังหวัด ได้แก่นักกีฬาและผู้จัดการทีมที่มีชื่อเข้าแข่งขันภา ยหลัง ต้องไปทำAD Card ที่กาญจนบุรี ครับ ช่วยเตรียม รูปถ่าย 1นิ้ว 3 รูป และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน(สำหรับนักกีฬาที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี ไว้ด้วยครับ

3. เรียน นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนประะจำทีมฯ ทั้ง ๒๒ จังหวัด
เนื่องด้วยเป้นการแข่งขันกีฬาเยาวชนเยาวชนแห่งชาติคร้งแรกที่ พวกเราผู้ชื่นชอบกีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกจึงไม่ทราบว่าการปฏิบัติตา มแนวทางที่ กกท. และจังหวัดเจ้าภาพกำหนดไว้เป็นอย่างไรบ้าง(กรุณาอย่า คิดถึงสิ่งที่ท่านเคยปฏิบัติตามสนามแข่งขันเครื่องบิ นเล็กต่างๆเด็ดขาด) เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ของจังหวัดต่างๆทั้ง 22 จังหวัดดำเนินการดังนี้
1. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาต้องติดต่อกับ กกท.จังหวัด และหัวหน้านักกีฬาของจังหวัดของท่าน เพื่อทราบการปฏิบัติของจังหวัดของท่าน การรับเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ที่พัก และบัตร AD Card ซึ่งสำคัญมากในการระบุตัวลงสนามแข่งขัน
2. กำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ Caller ช่างเครื่อง ช่างเทคนิด(เป็นบุคคลเดียวกันได้จะสะดวกที่สุด เนื่องจากต้องออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พัก ค่าเดินทางเองทั้งหมด จังหวัดใดที่มีนักกีฬา เพียง1 หรือ2 คน ผู้จัดการทีมทำหน้าที่เองได้ก็ยิ่งสะดวก แต่จังหวัดใดที่มีนักกีฬามากกว่า 1 ประเภทแข่งขันควรต้องจัด Caller ประเภทละ 1 ท่านตามความสามารถ
โดยCaller ะลงสนามปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีบัตรAD Card เช่นกัน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นผู้ออกบัตรให้
3. เพื่อความสะดวกในการทำบัตร AD Card ขอให้ ผู้จัดการทีมของจังหวัดที่ต้องใช้Caller ส่งข้อมูลให้ผมคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรติดต่อ รูปถ่าย 1 นิ้ว 3รูป และระบุด้วยว่าเป็นCaller.ให้นักกีฬาชื่ออะไร


ส่งให้ผมที่ พ.อ.ณัฐนนท์ภุคุกะ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑ ด่วนภายใน ๕มีนาคม ๕๒ ผมจะต้องทำหนังสือนำส่งให้กรรมการออกบัตรAD Card ที่กาญจนบุรีต่อไป
4. การประชุมผู้จัดการทีม /ผู้ฝึกสอน มีความสำคัญมากต่อการแข่งขันของนักกีฬาจังหวัดท่าน และ กกท.ก็ให้ความสำคัญมาก ผู้จัดการ/ผู้ฝึกสอนจทีมจังหวัดใดที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้จริ งๆกรุณาติดต่อแจ้งผมด้วยนะครับว่าเข้าร่วมประชุมไม่ไ ด้ และส่งCallerท่านใด เข้าประชุม (บางชนิดกีฬาจะตัดสิทธฺการเป็นผู้จัดการทีมเลยนะครับ ซึ่งท่านจะถูกตัดเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางด้วย )


ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน(โค้ช) ทำหน้าที่ Caller ได้นะครับ ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น Callerให้นักกีฬา เป็นโค้ชจะดีที่สุดครับ เพราะจะช่วยแก้จุดอ่อนของนักกีฬาได้ดีที่สุดครับ

4. รางวัลการแข่งขัน( คัดจากระเบียบการแข่งขันกีฬาเครื่องบินเล้กบังคับวิทยุ กกท.

14.รางวัลการแข่งขัน
14.1ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยทั้ง 4 ประเภทการแข่งขันมีรางวัลการแข่งขันดังนี้
(1) อันดับที่ 1 เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร
(2) อันดับที่ 2 เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร
(3) อันดับที่ 3 เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร
(4) อันดับที่ 4 ประกาศนียบัตร
(5) โล่ห์รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภทละหนึ่งรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1รางวัล
(6) โล่รางวัลผู้ฝึกสอนหรึอหัวหน้าทีมนักกีฬาดีเด่น พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1รางวัล
14.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักกีฬา ประกอบด้วย
ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ ประธานกรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ กรรมการ
กรรมการดำเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ กรรมการ
ผู้ตัดสินการแข่งขันประเภทกีฬาละ 1ท่านรวม 4 ท่าน กรรมการ
เงื่อนไขการพิจารณา ประกอบด้วย
(1) เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขัน และคำตัดสินของผู้ตัดสิน/คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน
(2) มีมารยาทดีทั้งในและนอกเวลาทำการแข่งขัน
(3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม
(4) นักกีฬาเยาวชนต้องไม่เป็นผู้ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด และอบายมุขทั้งปวง
(5) มีทักษะฝีมือและผลการแข่งขันดี
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯถือเป็นที่สุด


5.กำหนดการแข่งขันกีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ (Aeromodelling)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25
จังหวัดกาญจนบุรี
วันเสาร์ ที่21มี.ค. 2552
09.00-15.00 น. คณะกรรมการฯดำเนินการอบรมและชี้แจงการดำเนินการต่อเจ ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
วันอาทิตย์ที่22มี.ค. 2552
10.00-15.00 น. คณะกรรมการฯคำเนินการชี้แจงการปฏิบัติในการแข่งขันต่ อผู้จัดการทีมฯ
วันจันทร์ที่23 มี.ค. 2552 แข่งขันกีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุบินผาดแผลง F3A
07.00 – 08.00 น. นักกีฬารายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
09.00 – 12.00 น. แข่งขันเที่ยวบินที่ 1
13.00 – 17.00 น. แข่งขันเที่ยวบินที่ 2และ3

วันอังคารที่24มี.ค. 2552 แข่งขันกีฬาเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลง F3C และ F3N
07.00 – 0.800 น. นักกีฬารายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
08.00 – 12.00 น. แข่งขันเที่ยวบินที่ 1 และ 2 F3C และ F3N
13.00 – 17.00 น. แข่งขันเที่ยวบินที่ 3 F3C
แข่งขันเที่ยวบินที่ 3และ4 F3N

วันพุธที่25 มี.ค. 2552 แข่งขันกีฬาเครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) F3D
07.00 – 08.00 น. นักกีฬารายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
08.00 – 12.00 น. แข่งขันเที่ยวบินที่ 1 และ 2
14.00 – 16.00 น. แข่งขันเที่ยวบินที่ 3


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
สอบถามได้ที่ พ.อ.ณัฐนนท์ 089-7033343, nattanon11491@ hotmail.com

surasak
สมาชิก
สมาชิก

จำนวนที่โพส : 3
สมัครในวันที่ : 19/02/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ